Stichting Lions Goes Helpt

Inleiding

De Stichting Lions Goes Helpt beheert de gelden die bestemd zijn voor charitatieve doeleinden. Deze gelden zijn door de leden van Lionsclub Goes verdiend c.q. ingezameld door middel van diverse projecten en activiteiten.

Naam

De stichting heeft statutair de naam Stichting Lions Goes Helpt

Fiscaal nummer is 816035349KvK nr. 41114213

Doelstelling

(in statuten genoemd)

Contactgegevens

Cederlaan 12, 4421 BZ Kapelle

Bestuurssamenstelling (en de namen van de bestuursleden) 

G. de Maat (secretaris), J.M. de Jonge (voorzitter), J.M. Goedbloed (penningmeester)

Beleidsplan

De Stichting Lions Goes Helpt is gelieerd aan Lions Club Goes, een service club die, onder andere, tot doel heeft het uitvoeren van projecten ten behoeve van de samenleving in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen lokale projecten zijn, maar ook internationale projecten. 

Lions Club Goes is onderdeel van de wereldwijde Lions Clubs International organisatie en heeft daardoor op allerlei manieren toegang tot algemeen nut beogende instellingen en organisaties. 

Lions Club Goes tracht haar doelen te bereiken door hulp te bieden aan mensen en organisaties die die hulp nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële bijdragen, maar ook uit hulp in de vorm van 'menskracht'. 

Financiële hulp wordt verleend door middel van de hiervoor genoemde Stichting Lions Goes Helpt. De leden van Lions Club Goes voeren, geheel belangeloos, projecten uit met als doel fondsenwerving. De opbrengsten van deze projecten komen integraal ten goede aan de Stichting Lions Goes helpt. Op die manier is deze Stichting in staat waar nodig financiële hulp te bieden. 

Jaarlijks worden 'goede doelen' geselecteerd waar de Stichting Lions Goes Helpt een bijdrage kan en wil leveren. Vaak komen in loop van het jaar ook 'ad hoc' nog projecten in beeld, bijvoorbeeld in geval van grote rampen, oorlogssituaties, etc. 

De Stichting Lions Goes Helpt brengt op geen enkele wijze kosten in rekening aan personen en organisaties die door haar worden ondersteund. Er blijft aldus niets van de fondsen die worden geworven aan 'de strijkstok hangen'. 

Het bestuur van de Stichting Lions Goes Helpt bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) die allen lid zijn van Lions Club Goes.

Beloningsbeleid

Bestuursleden, noch andere betrokkenen ontvangen een beloning in welke vorm dan ook. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2016 gaat ook de steun naar projecten t.g.v. 100 jaar Lions Clubs International en met name naar het project Het Vergeten Kind, waarvoor € 600,00 is overgemaakt voor de bloembollenactie.
De voedselbank op de Bevelanden is met € 6.500,00 gesteund (ons lustrum project) in 2012 en er is meebetaald aan een nieuwe koelwagen in 2013. Dat jaar is ook de stichting Hoogaars in Arnemuiden financieel gesteund met € 600,00.

Eerder is een project in Burkina Faso (auto voor oogoperaties) met € 25.000,00 gesteund en geldelijke steun verleend aan de oogartsen die daar vanuit het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis jaarlijks werken en staaroperaties uitvoeren.

In 2017/2018 zijn 't Gilde de Bevelanden, de Manhuistuin Goes en de kerk Kortgene ondersteund met een financiële bijdrage. Voor het jaar 2018/2019 betrof dit de Voedselbank De Bevelanden, de Stichting Jarige Job, de molen te Kloetinge en de Stichting Geef eens een boek. De gesponsorde bedragen varieerden van € 500,00 tot € 2.500,00.In 2017/2018 zijn 't Gilde de Bevelanden, de Manhuistuin Goes en de kerk Kortgene ondersteund met een financiële bijdrage. Voor het jaar 2018/2019 betrof dit de Voedselbank De Bevelanden, de Stichting Jarige Job, de molen te Kloetinge en de Stichting Geef eens een boek. De gesponsorde bedragen varieerden van € 500,00 tot € 2.500,00.

Financiële verantwoording